Конфиденциальные условия интернет-магазина

Siit leiate informatsiooni selle kohta, kuidas Auto-Bon Baltic OÜ (registrikood 11515090, aadress Jälgimäe tee 1, 76406 Saku vald, Harju maakond; Auto-Bon või meie) töötleb vastutava töötlejana teie isikuandmeid, kui kasutate Peugeot’ E-poodi veebiaadressil https://peugeotstore.ee/. E-poe privaatsustingimused on igal ajal kättesaadavad https://peugeotstore.ee/e-poe-privaatsustingimused

Pange tähele, et need E-poe privaatsustingimused kirjeldavad ainult seda, kuidas töötleme teie isikuandmeid siis, kui kasutate Peugeot’ E-poodi ja töötleme teie isikuandmeid kaasvastutavate töötlejatena Peugeot’ edasimüüjatega (Müüjatega), kellelt te E-poe vahendusel Sõiduki ostate. Pärast E-poes Tellimislepingu sõlmimist töötlevad Müüjad teie isikuandmeid edasi iseseisvate vastutavate töötlejatena nii nagu nad on seda kirjeldanud oma privaatsustingimustes. Samuti töötleme meie ja Müüja teie isikuandmeid iseseisvate vastutavate töötlejatena kõigis teises olukordades, mida ei ole E-poe privaatsustingimustes kirjeldatud, nt kui kasutate meie veebilehel pakutavaid funktsioone, võtate meiega ühendust muul eesmärgil kui seoses E-poest Sõiduki ostmisega, olete ostnud Peugeot’ sõiduki muul viisil kui E-poest või kui töötleme teie isikuandmeid turunduslikel eesmärkidel, oma seadusjärgsete kohustuste täitmiseks või lähtudes oma õigustatud huvist kaitsta meie õigusi võimaliku vaidluse korral.

Selle kohta, kuidas töötleme teie isikuandmeid teistes olukordades, leiate informatsiooni Peugeot’ privaatsuspoliitikast ning Peugeot’ küpsiste poliitikast

Müüjate kontaktandmed koos viidetega nende veebilehtedele leiate siit.

Võite küsimustega, mis puudutavad teie isikuandmete töötlemist E-poe kasutamisel pöörduda kas meie või Müüja poole. 

Töötleme isikuandmeid ainult ulatuses, milles see on meile meie defineeritud eesmärkide täitmiseks vajalik ning järgime seejuures kõiki meie tegevusele kohalduvaid õigusakte, sh eelkõige Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärust (EL) 2016/679 (üldmäärus). 

Kui teil on oma isikuandmete töötlemise kohta küsimusi või soovite kasutada oma allpool kirjeldatud õigusi, pöörduge palun meie poole e-posti aadressil

Privaatsustingimustes kasutatud mõisteid, mida ei ole siin defineeritud, tuleks mõista nii nagu need on defineeritud E-poe kasutustingimustes (Tingimustes). Isikuandmete töötlemisega seotud mõisteid (nagu vastutav, kaasvastutav või volitatud töötleja, isikuandmed, töötlemine jne) tuleks mõista nii nagu need on defineeritud üldmääruses. 

MILLISEID ISIKUANDMEID, MIKS JA MILLISEL ÕIGUSLIKUL ALUSEL ME TÖÖTLEME?

Töötleme ainult selliseid teie isikuandmeid, mille olete ise E-poes sisestanud ja mis on vajalikud E-poe kasutamiseks (ennekõike Müüjaga Tellimislepingu ja Sõiduki müügilepingu sõlmimise võimaldamiseks), mille kasutamiseks olete andnud nõusoleku või mille kasutamiseks meil on õigustatud huvi. 

Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel: 

Töödeldavad isikuandmed
Isikuandmete töötlemise eesmärk
Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Füüsilisest isikust Ostja puhul: ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed (e-posti aadress, aadress), andmed Sõiduki kohta (VIN, mudeli nimi)

Tellimislepingu ja Sõiduki müügilepingu sõlmimise võimaldamine E-poe vahendusel, sh nende isikuandmete edastamine Müüjatele samal eesmärgil

Töötlemine on vajalik, et võtta lepingu sõlmimisele eelnevaid samme ning lepingut täita (üldmääruse artikkel 6(1)(b))

Juriidilisest isikust Ostja esindaja ja kontaktisiku puhul: ees- ja perekonnanimi, tööalane aadress, tööalane e-posti aadress

Tellimislepingu ja Sõiduki müügilepingu sõlmimise võimaldamine E-poe vahendusel, sh nende isikuandmete edastamine Müüjatele samal eesmärgil 

Töötlemine on vajalik meie ja Müüja õigustatud huvides, et sõlmida leping juriidilisest isikust Ostjaga, keda te esindate (üldmääruse artikkel 6(1)(f))

Telefoninumber

Juhul, kui soovite, et saaksime teiega ühendust võtta seoses Tellimislepingu ja Sõiduki müügilepingu sõlmimisega

Töötlemine toimub teie nõusoleku alusel (üldmääruse artikkel 6(1)(a))

Kui töötleme isikuandmeid õigustatud huvi alusel, siis oleme eelnevalt viinud läbi nõuetekohase vastanduvate huvide kaalumise, mille raames oleme hinnanud, kas meie huvi isikuandmete töötlemise vastu kaalub üles teie huvid ning õigused ja vabadused, mille nimel isikuandmeid kaitstakse. Sellisele töötlemisele võite alati esitada vastuväite. Oma õiguste kasutamise kohta saate rohkem lugeda allpool.

Kui töötleme isikuandmeid teie nõusoleku alusel, siis on teil alati õigus antud nõusolek tagasi võtta (nt saates meile e-kirja). Pange siiski tähele, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne selle tagasivõtmist toimunud töötlemise õiguspärasust.

KELLEGA TEIE ISIKUANDMEID JAGAME?

Müüjad. Kuna sõlmite Tellimislepingu ja Sõiduki müügilepingu Müüjaga, jagame kõiki meile esitatud isikuandmeid Müüjaga. Pange tähele, et pärast E-poes Tellimislepingu sõlmimist töötlevad Müüjad teie isikuandmeid edasi iseseisvate vastutavate töötlejatena nii nagu nad on seda kirjeldanud oma privaatsustingimustes.  Müüjate kontaktandmed koos viidetega nende veebilehtedele leiate siit.

Volitatud töötlejad. Oma tegevuse raames võivad mõned meie teenuseosutajatest saada ligipääsu teie isikuandmetele, kui nad meile meie igapäevast äritegevust toetavaid teenuseid osutavad (nt E-poe platvormi IT-lahenduse pakkuja). Sellised teenuseosutajad töötlevad isikuandmeid ainult meie juhiste alusel meie nimel volitatud töötlejatena ning me jääme nende eest vastutavaks. 

Kolmandad osapooled. Lisaks Müüjatele ja volitatud töötlejatele võib meil olla teatud juhtudel vajadus jagada teie isikuandmeid ka kolmandate osapooltega, kes töötlevad teie isikuandmeid iseseisvate vastutavate töötlejatena. Selliste kolmandate osapoolte hulka kuuluvad:

  • Montonio, kes pakub Müüjale makseteenuse lahendust. Montoniole edastatakse E-poes makseteenuse lahenduse pakkumiseks teie ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ja telefoninumber. Montonio edastab Müüjale kinnituse eduka makse algatamise kohta, referentskoodi, mille alusel on teil ning Müüjal võimalik hiljem tuvastada makset, makse summa ning muud maksega seotud andmed. Montonio privaatsuspoliitika on kättesaadav siin: https://montonio.com/et/juriidiline-teave/privaatsuspoliitika/ 
  • Meie audiitorid ja õigusteenuse osutajad, kui isikuandmete jagamine on vajalik meile osutatava teenuse raames
  • Ameti- ja järelevalveasutused, kui saame neilt päringu, mis eeldab teie isikuandmete jagamist

Samuti võib meil olla vajadus anda ligipääs teie isikuandmetele, kui see on asjakohane seoses meie restruktureerimise, ühinemise, omandamise, müügi või muu tehingu korral või seoses nõuete loovutamisega.

Jagame teie isikuandmeid kolmandate osapooltega ainult siis, kui meil on selleks õiguslik alus. 

Me ei töötle isikuandmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvaid riike või riike, mille isikuandmete kaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks. Juhul, kui see peaks osutuma vajalikuks, veendume, et kasutusel oleksid üldmääruse kohaselt nõutud asjakohased kaitsemeetmed (nt Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud standardsed andmekaitseklauslid).  

KUI KAUA TEIE ISIKUANDMEID SÄILITAME? 

Säilitame teie isikuandmeid seni kuni see on vajalik, et täita eesmärk, milleks isikuandmeid töödeldakse. Tihti tuleb meil isikuandmeid säilitada vastavalt kohalduvates õigusaktides sätestatud tähtaegadele (nt raamatupidamislike dokumentide puhul on kohustuslik säilitamistähtaeg 7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõppemisest). Kui meil pole enam vaja isikuandmeid säilitada, siis kustutame need või muudame anonüümseks. 

MILLISED ON TEIE ÕIGUSED OMA ISIKUANDMETE SUHTES?

Kui teil on oma isikuandmete töötlemise kohta küsimusi või soovite kasutada allpool kirjeldatud õigusi, pöörduge palun meie poole e-posti aadressil .

Teil on õigus kasutada oma isikuandmete suhtes erinevaid õigusi, kuid teadke, et need õigused ei ole absoluutsed, mistõttu ei pruugi meil alati olla kohustust ega võimalust teie taotluse alusel palutud meetmeid võtta. Teil on oma isikuandmete suhtes järgmised õigused:

  • Paluda meil esitada kinnitus isikuandmete töötlemise kohta ja kõik isikuandmed, mida teie kohta töötleme. Selleks selgitage taotluses, kas soovite kinnitust selle kohta, milliseid isikuandmeid meil teie kohta on ja/või kas soovite oma isikuandmetest koopiat.
  • Paluda oma isikuandmed parandada. See eeldab, et teie isikuandmed on ebaõiged või puudulikud. Kui see on nii, parandame ja/või täiendame teie isikuandmed vastavalt teie taotlusele. Selleks palume pöördumises täpsustada, millised isikuandmed parandamist vajavad.
  • Paluda oma isikuandmete kustutamist. Seda saate paluda juhul, kui (i) meil ei ole isikuandmeid enam sellel eesmärgil vaja, milleks need kogusime; (ii) võtate tagasi oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ja meil pole teist õiguslikku alust, mille alusel neid edasi töödelda; (iii) esitate vastuväite oma isikuandmete töötlemisele ja meil ei ole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid teie isikuandmete töötlemise jätkamiseks või esitate vastuväite otseturunduse eesmärkidel isikuandmete töötlemisele; (iv) oleme töödelnud teie isikuandmeid ebaseaduslikult; (v) isikuandmed tuleb kustutada, et täita mõnda õigusaktist tulenevat kohustust. Kui aga meil on vaatamata eeltoodule vajadus isikuandmeid edasi töödelda, et täita mõnda õigusaktist tulenevat kohustust või kaitsta oma õigusi, siis ei pruugi meil olla võimalik isikuandmeid kustutada. Igal juhul selgitame sellisel juhul, miks me isikuandmeid kustutada ei saa. 
  • Paluda oma isikuandmete töötlemist piirata. Seda juhul kui (i) olete juhtinud tähelepanu, et isikuandmed on ebaõiged ning me kontrollime nende õigsust; (ii) isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, aga te ei soovi andmete kustutamist vaid töötlemise piiramist; (iii) me ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid teil on neid vaja õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või enda nõuete eest kaitsmiseks; (iv) olete esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite ning me kontrollime, kas meie õiguspärased põhjused isikuandmete töötlemiseks kaaluvad üles need põhjused, miks soovite töötlemise lõpetamist. Isegi kui isikuandmete töötlemine on piiratud, võime neid andmeid töödelda, kui (i) olete andnud selleks nõusoleku; (ii) isikuandmed on meile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või enda nõuete eest kaitsmiseks; (iii) isikuandmed on meile vajalikud füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks; või (iv) isikuandmeid on vaja töödelda seoses olulise avaliku huviga.
  • Paluda oma isikuandmete ülekandmist. Võite paluda oma isikuandmete väljastamist struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale (või paluda, et meie andmed edastaks), kui isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul või meievahelisel lepingul ning isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult.
  • Esitada isikuandmete töötlemisele vastuväide. Teil on õigus esitada isikuandmete töötlemise suhtes vastuväide, kui töötleme neid enda või kolmanda isiku õigustatud huvi alusel. Vastuväite esitamise korral ei töötle me isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul kui tõendame, et isikuandmeid töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles teie huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil.
  • Võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek. Kui teie isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul, on teil igal ajal õigus nõusolek tagasi võtta. Pange siiski tähele, et see ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise õiguspärasust.

Vastame esitatud taotlusele ühe kuu jooksul, kui ei esine asjaolusid, mille tõttu vajame taotlusele vastamiseks rohkem aega. Igal juhul teavitame teid sellest ühe kuu jooksul.

Teil on ka õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui arvate, et teie isikuandmete töötlemine pole toimunud kooskõlas kohalduvate õigusaktidega ning teie õigusi on rikutud (Andmekaitse Inspektsiooni aadress on Tatari 39, 10134 Tallinn, Eesti, telefon +372 627 4135, e-postiaadress: ). Kui teie alaline elukoht, töökoht või rikkumise koht on mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis, on teil õigus esitada kaebus ka vastava riigi andmekaitse järelevalveasutusele, kelle kontaktandmed leiate siit: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

KAS VÕIME PRIVAATSUSTINGIMUSI MUUTA?

Jah, kuid muutmise korral anname teile sellest e-posti ning E-poe kaudu teada.

Privaatsustingimusi uuendati viimati 15.12.2022